دپارتمان مهندسی تولید

 ماموریت این واحد، تامین نیازهای فنی سفارشات و ترجمه الزامات مشتری است. برخی از این فعالیت‌ها عبارتند از :

 بررسی و مطالعه كامل نقشه‌ها، دفترچه‌های فنی، استانداردها و سایر مدارك سفارش جهت طرح ریزی

 تدوین و بروزآوری طرح‌های كیفیت مربوط به مواد، محصولات و فرآیندهای مربوطه

 تدوین دستورالعمل‌های تولید و ترسیم نقشه‌های موردنیاز

 حصول اطمینان از توزیع بموقع مدارک و مستندات فنی سفارشات برای واحدهای مربوطه

 انجام برآورد مواد اولیه و قطعات استاندارد مورد نیاز سفارش

 بررسی و بازنگری الزامات موردنیاز سفارشات و امكان‌سنجی فنی آنها و رفع كلیه ابهامات موجود در سفارش

 همکاری در انجام برآورد قیمت

   توزیع نقشه‌ها و مدارك فنی سفارش مطابق با الزامات كنترل مدارک و داده‌ها

 تعیین تكلیف مواد و محصولات نامنطبقِ شناسایی شده

   همكاری با واحدهای بازرگانی، تامین مواد و خدمات، تولید، مالی و مدیریت بمنظور حصول اطمینان از برآورده نمودن الزامات مشتریان