شرکت مهندسی بهآب تبریز به منظور مرکز تخصصی تولید ، تامین و انجام عملیات حرارتی قطعات صنعتی به عنوان یک فرآیند تکمیلی و تخصصیِ تولید، به تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های صنعتی ایجاد شده است و قصد دارد با بکارگیری روش های علمی، استفادة موثر از تکنولوژی اطلاعاتی ( IT ) در چرخة تولید محصول و استقرار روزآمدترین تکنولوژی تولید، به جامعه صنعتی کمک نماید و از این طریق، منافع ذینفعان ( جامعه، مشتریان، کارکنان و سهام داران ) را با تولید محصول با کیفیت، تضمین نماید. ما ایمان داریم بهآب تبریز شرکتی  است یادگیرنده که با تکیه بر نیروی انسانی متعهد بعنوان ارزشمندترین سرمایه ، مدیریتِ کارآمد و افزایش بهره وری پایدار، دستیابی به چشم انداز خود در کلاس جهانی را محقق خواهد کرد.