شرکت بهآب تبریز در نظر دارد تا با ایجاد شرکتی پویا و تکنولوژی محور، با بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و رهبریِ خلاق، به شرکتی سرآمد در تولید، تامین و عملیات حرارتی قطعات و مجموعه های صنعتی در منطقه تبدیل گردد .