ما باور داریم :

رعایت و اجرای دقیقِ کلیه قوانین و مقررات حاکم و استانداردهای زیست محیطی از الزامات تحکیم جایگاه اجتماعی شرکت است چرا که توجه به مسئولیت اجتماعی از ارزش های انکارناپذیر شرکت بهآب تبریز می باشد .