این عملیات یکی از روشهای رسیدن به یک ساختار میکروسکوپی تعادلی می باشد و از جمله خواص مورد نظر در این عملیات عبارتند از : بهبود انعطاف پذیری ، کاهش تنشهای داخلی و باقیمانده از عملیات قبلی ، بهبود قابلیت ماشینکاری و ایجاد یکنواختی در ساختمان میکروسکوپی .

در عملیات حرارتی آنیلینگ نه تنها درجه حرارت آستنیته کردن بلکه مدت زمان نگه داری در این دما و سرعت سرد شدن و نحوه سرد شدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . شرکت بهآب تبریز قادر به انجام این عملیات هم در دماهای بالا و هم در دماهای پائین می باشد و کوره های مختص این عملیات طراحی شده است به نحوی که در یک کوره و در یک شارژ قادر به انجام عملیات آنیل بیش از هفت تن می باشد . از مواردی که می توان به انجام این عملیات بر روی آنها اشاره کرد شامل تمامی مواد خامی که عملیات آنیل برروی آنها انجام نگرفته است ، مواد خام کشیده شده ، قطعات فولادی ریخته گری شده که به طور یکنواخت خنک نشده اند ، آنیل در دماهای بالا برای قطعات ریخته گری شده چدنی که سمنتیت در ساختار میکروسکوپی آنها دیده می شود و در کل تمامی قطعاتی که نیاز به بهبود خواص ماشینکاری دارد .و شرکت بهآب تبریز ارئه دهنده این عملیات برای مشتریان خود می باشد .

 

شکل زیر مربوط به مقایسه سطح مقطع دو نوع ساختار عملیات آنیل شده (شکل سمت راست) و بدون عملیات آنیل (شکل سمت چپ )می باشد :

 

 

 شکل زیر مربوط به ماشینکاری شفت انتقال قدرت می باشد که عملیات حرارتی آنیل بر روی آن انجام گرفته است :