شرکت بهآب تبریز

در مورخه 92/04/06انتخابات دور سوم هیات مدیره انجمن صنایع همگن متالورژی استان در محل اداره صنایع تبریز برگزار گردید و مدیر عامل شرکت بهآب تبریز برای سومین بار با بیشترین رای ، رئیس هیات مدیره این انجمن گردید و به عضویت هیات مدیره خانه صنعت و معدن نائل شد و نماینده خانه صنعت و معدن در کمیسیون ماده هفت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مربوط به بررسی تایید صلاحیت مسئولین فنی کارخانجات شد .