آموزش

در مورخه 93/03/01 روز پنجشنبه کلیه افراد شاغل در شرکت بهآب تبریز در دوره آموزشی  ایمنی و بهداشت شغلی (H S E ) شرکت نموده  و موفق به اخذ گواهینامه گذراندن این دوره از اداره کل استاندارد استان گردیده اند .