جذب نیروی کار - استخدام

این شرکت جهت تکمیل نیروی انسانی خط تولید 5 نفر کارگر ساده با توان فیزیکی مناسب جهت کار در جلوی کوره و حمل و نقل قطعات تولیدی نیاز دارد .

شرایط پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می باشد .

 ساعت کاری 8صبح لغایت 17 عصر می باشد.

 

" اعتبار این آگهی تا پایان سال 92 می باشد "